Jelikož se jedná o ruční výrobu, výrobce si vyhrazuje právo, že se některé detaily částečně pozmění a nemusejí vypadat přesně dle katalogu, a přesto charakteristika výrobku zůstane stejná.Výrobce není povinen tyto změny konsultovat s odběratelem.
Учитывая, что речь идет 0 изделия, изготовленные руками, производитель оставляет за собой право некоторые детали
частично изменить, a поэтому они не обязательно будут выглядеть так же, как в каталоге, но ‚несмотря на это, характеристика изделия останется такой же самой. Производитель не обязан эти изменения консультировать с потребителем.
Because it is a hand made production the manufacturer reserves the right that some details may be partly changed and needn’t
correspond to the catalogue yet the features of the product remain the same. The manufacturer is not obliged to consult such changes with the customer.
Již v prvopočátcích civilizace začaly na nynějším území České republiky vznikat první sklářské pícky a zručnost českých sklářů a jejich tvorba se proslavila natolik, že se stala nesmazatelnou historií pro celý svět. A právě v centru této obrovské kvality na severu Bohemia vznikla v první polovině 19. století ve sklářském městě Kamenický Šenov firma vyrábějící ojedinělá svítidla. ve kterých byla spojena kvalita s dokonalým designem. Byla zde zřízena škola. kde staří zkušení řemeslníci předávali své zkušenosti dalším generacím a naše firma pokračuje v historii výroby ojedinělých klasických svítidel všech druhů a velikostí a rozšířila nabídku výroby novými technologiemi.
Уже от начала возникновения цивилизации на сегодняшней территории Чешской Республики начали возникать первые. роизводившие стекло. печи. а сноровка чешских стекольщиков их прославила настолько. что их творчество стало  естирательной историей для всею мира. И именно в центре этого огромного качества. на севере Богемии. возникла в первой половине 19 века в городе Каменицкий Шенов фирма, производящая  единичные светильники. у которых качество было соединено с превосходным дизайном. Была :щесь образована школа. где старые опытные мастера ередавали свой опыт другим поколениям. а наш афирма продолжает историю произведства единичных классических ветильников всех видов и размеров и расширила предложения на производство новыми технологиями.
Little glass fumaoes started to be built in the area of today’s Czech Republic already at the beginning of the civilization and craftsmanship of glassworkers became famous for their production so much that it has become inerasable history for the whole world. And right in the centre of this superior quality in the north of Bohemia. in a glass town шива Kamenický Šenov, in the first half of the 19’” century. there was created and built a firm producing unique Iightings in which there were combined quality and a perfect design. There was established a school where old and experienced craftsmen were passing on their experience and know-how to next generations and our firm continues in the history of making unique and classic lightings of all types and sizes and it has expanded the production offer with new technologies.
Firma má v současnosti 200 velmi kvalifikovaných zaměstnanců. Již v minulosti se jejich zručnost, dovednost a fantazie našich designérů projevila na několika náročných projektech týkajících se vybavení restaurací, divadel, hotelů a rezidencí. Máme speciálně proškolené zaměstnance na montáž lustrů u zákazníka. Také poskytujeme servis na opravy a čištění našich výrobků.
V objektu firmy je slévárna kovů, brusírna. sklá7ská pec. malírna, palírna a samozřejmě montáž. Poskytujeme různé povrchové úpravy kovových časti dle přání zákazníka (nikl, chrom, všechny barevné úpravy). včetně 24karátového zlata na kterou je pětiletá záruka. Též nabízíme nepřeberné množství skleněných komponentu z jakéhokoliv druhu skla. včetně českého olovnatého košťálu (24o/oPbo), dekorované: ručním brusem a malováním. úzce spolupracujeme s rakouskou firmou Svarovski • od niž odebíráme všechny druhy ověsů typu SPECTRA a STRASS. Naše projekty se již netýkají pouze standartních dekorativních a moderních svítidel (i plynová) pro vnitřní prostory všech budov (hotely, rezidence, divadla, restaurace. lodě). ale i pro venkovní prostory zahrad. Taktéž vyrábíme kompletní doplňky koupelen, kuchyní a restaurací a isme schopni reagovat dle přání zákazníka i na atypické výrobky. Své výrobky expandujeme do celého světa.Součástí prezentace v tomto katalogu jsou také výrobky označené slovem “antic”, historicky vyráběné v prostorách současné provozovny, která mohou doplňovat i aktuální nabídku dle požadavků.

 Фирма на сегодня имеет 200 очень квалифицированных работников. Уже в прошлом ловкость, мастерство и фаигазия наших дизайнеров проявились в нескольких сложных проектах, касающихся оборудования ресторанов, театров, гостиниц и резиденций. У нас есть специально квалифицированные работники для монтажа люстр прямо у клиента. Также предоставляем сервис на ремонт и очистку наших изделий. На территории фирмы находятся питейный цех, гранильная мастерская, стекловаренмая печь, живописная мастерская, протирочный цех и, конечно, монтаж. Предоставляем различные поверхностные обработки металлических деталей па желанию клиента (никель, хром, все цветные оформления), в том числе оформление 24-каратовым золотом, на которое гарантия 5 лет. 7акже предлагаем бесчисленное множество стеклянных компонентов из каких-либо видов стекла, в том числе из чешского свинцового хрусталя ( 24 °/о РЬ)) украшенного декоративной шлифовкой и ручной росписью. Тесно сотрудничаем с австрийской фирмой Сваровски, от которой получаем все виды висящих украшений типа СПЕКТРА и СТРАСС. Наши проекты не касаются только стандартных декоративных и современных светильников (е том числе и газовых) для внутренних помещений всех видов зданий (ресторанов, театров, гостиниц, резиденций, кораблей) и внешних пространств. Также выпускаем комплектные аксессуары ванных комнат, кухонь и ресторанов, и мы способны реагировать на желания клиента и его индивидуальные требования. Свою деятельность расширяем по всему миру.

Составной частью презентации в этом каталоге являются изделия, обозначенные словом а антик х, по традиции, выпускаемые в помещениях современных цехов и которые могут дополнять и актуальные предложения по требованию.

Nowadays the firm has 200 highly qualified employees. Already in the past their skitfulness. workmanship and aur designers’ íantasy proved in several difficult projects concerning equipment of restaurants, theatres. hotels and residences. We have specially trained employees for assembly of chandeliers on customers’ sites. We also provide repa1rs and cleaning services of aur products. ln the facility of the firm you can find a metal foundry. cutt,ng shop. glass fumace. painling shop, metal straining shop and of course the assen1bly room. We provide different surface coating of the metal parts accord1ng to wstomers’ wishes (níckel, chrome, all colours modifications). including 4.carat-gold coating, for v,hich there is S·year guarantee. We also offer a \vide range of glass components made of any type of glass. including Czech tead crystat (24% Pbo). decorated by hand cutting and painting. We have a very good cooperation with the Austrian firm “Svarovski’, from which we buy all types oí SPECTRA and STRASS trimmings. Our projects do not only concern with standard decorative and modem lightings (even gas ones) for inteliors of all buildings (hotels. residences, theatres, restaurants. boats). but also outdoor gardens. Also we make complete accessories of bathrooms. kitchens and restaurants. and \Ve are abte to react to atypical products based on customers’ requirements. We expand aur products to the whole world.
The products marked with the \•1ord ”’ANTIQUE”, historically manufactured in the cxisting workshop, which can supplement the actual offer based on specific requirements. are also a part of the presentation in this catalogue.